Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSOUU

PSOUU

STATUT

STATUT FUNDACJI FONIA
W GDAŃSKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja FONIA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez fundatorów:

 1. Maria Faściszewska
 2. Barbara Bednarska
 3. Dorota Maria Szubstarska
 4. Kinga Maria Wasila
 5. Zofia Kubuj
 6. Joanna Helena Żebrowska
 7. Hanna Maria Surwiło
 8. Urszula Miłejszo
 9. Joanna Agata Bieńkowska
 10. Helena Łucja Liwo

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym nr 460/2013 sporządzonym przez notariusza Mirosława Mroczkowskiego, w kancelarii notarialnej w Gdańsku 80-307 przy ulicy Abrahama 1a, w dniu pierwszego lutego dwa tysiące trzynastego roku (01.02.2013r.), działa na podstawie polskiego prawa w szczególności przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wspólnotowych Unii Europejskiej.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami krajów wspólnotowych Unii Europejskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy i z innymi podmiotami.
 5. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tych samych lub podobnych celach działania, może także inicjować oraz uczestniczyć w tworzeniu organizacji zrzeszających podmioty realizujące cele zbliżone do statutowych celów Fundacji, realizując tym samym postulaty idei partnerstwa publiczno - prywatnego.
 6. Fundacja może być członkiem wspierającym stowarzyszenia, tworzyć fundacje, oddziały, zakłady, filie, spółki, inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych, a także przystępować do spółek.
 7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja posługuje się pieczęcią podłużną lub okrągłą z napisem: Fundacja "FONIA" w Gdańsku.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Celami Fundacji są: inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z wadą słuchu i mowy oraz innymi dysfunkcjami, a w szczególności: działalność medyczna, naukowa, oświatowo - kulturalna, dydaktyczna, edukacyjno - szkoleniowa, badawcza, wydawnicza, wychowawcza, charytatywna i opiekuńcza, opieka i pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, ochrona i profilaktyka zdrowotna, działania na rzecz integracji środowiskowej osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu, zarówno bezpośrednio jak i poprzez wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj i stopień schorzenia.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie powstania, tworzenie, prowadzenie i wspieranie placówek służby zdrowia i opiekuńczych, działających w zakresie kompleksowej profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z wadą słuchu i zaburzeniami mowy, opieki i pomocy społecznej, placówek oświatowych zajmujących się specjalnymi formami edukacyjno-terapeutycznymi, poradni specjalistycznych,
 2. kompleksową, wielospecjalistyczną terapię słuchu i mowy, profilaktykę, wczesną i ponawianą diagnostykę, rehabilitację, psychologiczno - terapeutyczną opiekę nad osobą niepełnosprawną i jej środowiskiem, usprawnianie psychospołeczne, rehabilitację w domu podopiecznego,
 3. opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami poprzez stacjonarne i konsultacyjne działania medyczne, socjalno-społeczne, usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, działania profilaktyczne i edukacyjne,
 4. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w szczególności aparatów słuchowych, urządzeń wspomagających słyszenie oraz innych niezbędnych dla osób niepełnosprawnych i podmiotów, na rzecz których może działać Fundacja,
 5. opiekę i pomoc społeczną, działania charytatywne,
 6. organizację różnych form wypoczynku osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 7. transport podopiecznych,
 8. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 9. aktywizacja zawodowa i społeczna, integracja społeczna, wspieranie, rozwijanie, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i środowisk defaworyzowanych oraz osób dorosłych na rynku pracy,
 10. szkolenia, wymianę doświadczeń i informacji, współpracę z uczelniami wyższymi, placówkami edukacyjnymi i medycznymi oraz innymi podmiotami sprawującymi opiekę nad osobami z wadami słuchu, mowy i innymi dysfunkcjami
 11. utrzymywanie i rozwijanie współpracy naukowej z innymi organizacjami w kraju i za granicą
 12. działania w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych i innych przekazywanych na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym,
 13. współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej, samorządowej, z instytucjami społecznej służby zdrowia, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi,
 14. udział w ideach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego oraz inicjatywy lokalnej podejmowanych w celu rozwiązywania problemów społecznych mieszczących się w zakresie statutowych celów działalności Fundacji,
 15. działania wspierające funkcjonowanie Fundacji i podległych jej podmiotów, w szczególności administracyjno - koordynujące, księgowe i monitorujące, niezbędne do pozyskiwania i rozliczania otrzymanych środków finansowych,
 16. działalność wydawniczą i informacyjno - promocyjną, kampanie marketingowe, reklamowe, informacyjne i społeczne, akcje promocyjne,
 17. oddziaływanie na zmiany legislacyjne na obszarze lokalnym i ogólnokrajowym.

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Statutowa działalność Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i prowadzona jest: nieodpłatnie.
 3. Fundacja może ponadto prowadzić w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w następującym przedmiocie (według PKD 2007):
  • 47. 74 .Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47. 61. Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47. 65. Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 58. 11. Z - Wydawanie książek,
  • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
  • 58. 21. Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  • 68. 20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • 82. 30. Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 85. 10. Z - Wychowanie przedszkolne,
  • 85. 59. B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 85. 60. Z - Działalność wspomagająca edukację,
  • 86. 22. Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,
  • 86. 90. A - Działalność fizjoterapeutyczna,
  • 86. 90. E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 88. 91. Z - Opieka dzienna nad dziećmi,
  • 88. 99. Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 4. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej będą mogły zostać przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 5. Zarząd Fundacji określa zasady, rozmiary i zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 6. Decyzje w przedmiocie przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych, z czego kwota 1000 złotych przeznaczona jest na prowadzenie wskazanej działalności gospodarczej, oraz ruchomości i nieruchomości a także inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą także z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. sponsoringu,
 3. dotacji, subwencji oraz grantów,
 4. dobrowolnych darów pieniężnych i niepieniężnych osób trzecich,
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 7. wpływów z programów celowych,
 8. ofiarności publicznej, loterii fantowych,
 9. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
 10. wpływów z działalności statutowej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do Członków Organów, wolontariuszy i pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Fundacja nie może przekazywać własnego majątku na rzecz Członków Organów, wolontariuszy i pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może zezwolić na wykorzystanie jej majątku na rzecz Członków Organów, wolontariuszy i pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że takie wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Organów Fundacji, wolontariusze i pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji ustala Zarząd, muszą one być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem ust.3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 3. W sprawach dotyczących pracowników, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych nie przekraczających jednorazowo kwoty 10 tysięcy zł., oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie Prezes Zarządu.

§ 16

 1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach.
 2. Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa, przed rozpoczęciem działalności w danym zakresie Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesje lub upoważnienie.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 17

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.
 3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem składa się z 3 do 5 osób.
 2. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator na okres 3 letniej kadencji.
 3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
  1. Urszula Miłejszo PESEL 65011813261 - Prezes Zarządu
  2. Dorota Maria Szubstarska PESEL 65112306909 - Członek Zarządu
  3. Barbara Bednarska PESEL 65071010343 - Członek Zarządu
  4. Joanna Helena Żebrowska PESEL 67041006422 - Członek Zarządu
 4. Kolejny skład Zarządu powoływany jest przez Zarząd, którego kadencja wygasa, przy czym w przypadku powołania na kolejna kadencję w podjęciu odpowiedniej uchwały nie uczestniczy zainteresowany.
 5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 6. Przed upływem kadencji członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
 7. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w trakcie kadencji, nowego Członka Zarządu powołują pozostali jego członkowie.

§ 19

Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.

§ 20

Do zadań Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji, w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. reprezentacja Fundacji,
 3. zarząd majątkiem Fundacji,
 4. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy,
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 6. zmiana brzmienia Statutu Fundacji,
 7. odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do innych podmiotów, o współpracy Fundacji z innymi podmiotami, połączeniu oraz likwidacji Fundacji,
 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia przez Fundację innych podmiotów,
 10. powoływanie i odwoływanie władz jednostek podległych Fundacji,
 11. zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych jednostek podległych Fundacji,
 12. ustalanie zasad i wielkości zatrudnienia i wynagradzania w Fundacji,
 13. ustalanie zasad organizacji Fundacji,
 14. podejmowanie uchwał o działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w obszarze działalności pożytku publicznego.

§ 21

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków Zarządu.
 2. W przypadku równego podziału głosów, znaczenie decydujące dla rozstrzygnięcia sprawy ma głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub dwóch Członków Zarządu.
 6. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos.

§ 22

 1. W sprawach z zakresu prawa pracy za Fundację działającą jako pracodawca wszelkich czynności dokonuje Prezes Zarządu Fundacji.
 2. W umowie między Fundacją, a Prezesem Zarządu Fundację reprezentuje dwóch Członków Zarządu Fundacji lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu Fundacji.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji ma obowiązek składania Fundatorowi raz w roku pisemnych sprawozdań z działalności Fundacji, nie później niż do dnia 31 marca roku następnego.
 2. Na żądanie Fundatora Zarząd Fundacji ma obowiązek przedstawić ustne wyjaśnienia dotyczące bieżącej działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU FUNDACJI I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności wszystkich Członków Zarządu.

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 3. Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się jednostce posiadającej cel statutowy zbliżony do celu Fundacji, wskazanej przez Zarząd w decyzji o likwidacji.


Gdańsk, dnia 7 lutego 2013 r.


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390676